Fundacja

Fundacja AlterEdu

Fundacja AlterEdu prowadzi dwie niepubliczne placówki oświatowe:

SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ FUNDACJI ALTEREDU   dla klas 1-3

SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ FUNDACJI ALTEREDU   dla klas 4-8

oraz

SPOŁECZNE LICEUM NR 7 im. BRONISŁAWA GEREMKA.

W naszych szkołach jesteśmy otwarci na różnorodne potrzeby uczniów i każde dziecko traktowane jest indywidualnie.

Nasze credo to:

KAŻDY UCZEŃ ODNOSI SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI.

W naszych szkołach odnajdują się uczniowie wymagający indywidualnego podejścia do procesu edukacji – szczególnie uczniowie o zdecydowanych i ugruntowanych zdolnościach kierunkowych. Stąd ogromna różnorodność zajęć indywidualnych w planie lekcji.

Wśród naszych dzieci jest również grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia);
 • z nadpobudliwością psychoruchową;
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z fobią szkolną;
 • z depresją i innymi problemami afektywnymi

i nie powoduje to istotnych problemów ani w sferze funkcjonowania społecznego, ani  edukacyjnego, bowiem w naszych szkołach realizujemy w praktyce ideę edukacji włączającej.

Idea edukacji włączającej zakłada, że dziecka nie należy zmieniać i przystosowywać do systemu edukacyjnego, lecz odwrotnie – szkoła i system edukacyjny powinien wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci, zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych.

Działający w naszych szkołach od wielu lat projekt, mający na celu skuteczne nauczanie i socjalizację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmuje kilka etapów, które pomagają trafnie zdiagnozować, zanalizować i ocenić potrzeby oraz uwarunkowania naszych uczniów. Pozwala to na opracowanie skutecznej i bardziej zindywidualizowanej opieki edukacyjnej i psychologicznej, na nawiązanie dobrych relacji z rodzicami i przygotowanie klasy na przyjęcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze działania prowadzimy na trzech poziomach:

 • praca z grupą rówieśniczą (warsztaty różnorodności, lekcje akceptacji)
 • praca z rodzicami (grupy wsparcia, szkolenia)
 • przygotowanie kadry pedagogicznej i administracyjnej (szkolenia, warsztaty, dogłębna analiza i realizacja IPETów)

Często jesteśmy proszeni przez inne placówki o dzielenie się naszym doświadczeniem.

Prowadzimy:

 • szkolenia dla rad pedagogicznych
 • superwizje
 • mediacje (rodzic – szkoła)