Historia Fundacji

7 sierpnia 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie została zarejestrowana Fundacja AlterEdu. Nazwa fundacji powstała z połączenia dwóch słów: Alternatywna Edukacja, to znaczy edukacja otwarta na pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów stojących przed młodym człowiekiem w wieku szkolnym i realizacji własnych pragnień dotyczących przyszłości. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, pedagogicznej, psychologicznej, działalności na rzecz ochrony zdrowia, wychowawczej i kulturalnej.

Te zadania z wymiernymi sukcesami Fundacja AlterEdu realizuje od chwili założenia. Już w momencie powstania stała się organem prowadzącym Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie oraz Społeczne Gimnazjum nr 55 w Warszawie. Podczas reformy oświaty, stanęła przed decyzją o rozwiązaniu gimnazjum i podjęciu z działań mających na celu powołanie szkoły podstawowej. Obecnie działa już Szkoła Podstawowa Fundacji AlterEdu, której absolwenci kontynuują dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych na terenie Warszawy, choć z wielką radością oświadczamy, że większość z nich wybiera dalszą naukę w naszym liceum.

Przez lata działalności staliśmy się ważnym ogniwem, w nauczaniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W swoich metodach korzystaliśmy i korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach, przede wszystkim autyzmie i Zespole Aspergera stosując indywidualnie podejść do każdego. Szybko zrozumieliśmy, że efektywna pomoc takim osobom polega na współpracy na linii dziecko-szkoła-rodzice. Stąd naszej działalności nie ograniczamy jedynie do nowatorskich technik nauczania wspartych nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi, ale także szkoląc kadry pedagogiczne na kursach prowadzonych przez Fundację oraz organizując zajęcia dla rodziców.

Na stałe „wrośliśmy” w środowisko lokalne Muranowa. Jesteśmy organem wydającym „Gazetę Muranowską” – w której umieszczamy ważne informacje kulturalno-społeczne dla mieszkańców dzielnicy. Bierzemy czynny udział w wydarzeniach lokalnych, takich jak Dni Muranowa, ale także sami inicjujemy różne eventy np.: grę historyczną „Od Dziadka do Dziadka” czy festiwal twórczości Leopolda Tyrmanda.

Staramy się jak najwięcej zrobić dla lokalnej społeczności, dzięki współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi, stworzyliśmy między innymi Salę integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej, z której nieodpłatnie korzystają dzieci z tej śródmiejskiej szkoły oraz dzieci uczące się w Szkole Podstawowej Fundacji AlterEdu. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego udało się zamienić w sukces, przynoszący korzyści wszystkim stronom.

Gdy w 2019 roku wybuchła epidemia COVID – 19 zostaliśmy zmuszeni do przejścia w naszych placówkach do nauczania zdalnego. W tych okolicznościach powstał pomysł połączenia nauczania zdalnego i stacjonarnego w czasie rzeczywistym, z ukierunkowaniem na edukację młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tak, wykorzystując najnowocześniejsze techniki teleinformatyczne, postanowiliśmy powołać Centrum Edukacji Alternatywnej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Warszawie, które 1 września 2021 roku przyjęło pierwszych uczniów. Obecnie planujemy rozszerzenie tego projektu także poza granice Warszawy.

Przez te kilka lat działalności przeszliśmy wiele perturbacji, zmian, odpowiedzieliśmy na wiele wyzwań, ale zawsze wspierała nas jedna myśl i nasza przewodnia misja: Sensowna edukacja ma sens… A pomysłów na kolejne działania mamy bardzo dużo.

Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich, którzy chcą zmienić otaczającą nas rzeczywistość, którzy mają pomysły, ale nie mają środków, którzy mają środki i szukają pomysłu, by jak najlepiej je wykorzystać. 😀