O nas

Fundacja AlterEdu prowadzi dwie niepubliczne placówki oświatowe – Społeczną Szkołę Podstawową “Fundacji AlterEdu” dla klas 1-3 przy ulicy Świętojerskiej 24, dla klas 4-8 przy ulicy Nowolipki 2 oraz Społeczne Liceum  nr 7 im. Bronisława Geremka oraz Centrum Edukacji Alternatywnej przy ulicy Karmelickiej 26.

Są to szkoły otwarte na potrzeby uczniów, w których każde dziecko traktowane jest indywidualnie.

Nasze credo brzmi: 

KAŻDY UCZEŃ ODNOSI SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI.

Wśród naszych uczniów spora grupa to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – są to uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), z fobię szkolną, depresją i innymi problemami związanymi z przystosowaniem społecznym, co w dzisiejszych czasach niestety jest coraz częstszym doświadczeniem młodych ludzi.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także bazując na współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami specjalizującymi się w pracy w tej dziedzinie, zespół pedagogów i psychologów pracujących w naszych placówkach opracował projekt, mający na celu ustrukturyzowanie procedury przyjmowania i prowadzenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ogólnodostępnych placówkach oświatowych. Projekt ten ma na celu umożliwienie skuteczniejszej i bardziej zindywidualizowanej opieki edukacyjnej i psychologicznej dla tych dzieci.

Prowadzimy także szkolenia dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera (ZA). Koncentrujemy się w nich na zagadnieniu funkcjonowania ucznia z ZA w klasie i szkole, starając się dostarczyć nauczycielom praktycznych porad i wskazówek, jak skutecznie uczyć dzieci z ZA. Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem i mamy nadzieję, że przygotowane materiały ułatwią i usprawnią pracę nauczycieli i pomogą dzieciom szybciej odnaleźć się w nowej sytuacji szkolnej.

Jednym z naszych celów jest to, aby dobra praktyka i nowoczesne metody stosowane w edukacji i integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci z Zespołem Aspergera, stały się normą w polskich szkołach.