Uczenie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języków obcych (uczących w szkole, na kursach lub w formie lekcji indywidualnych), którzy:

 • mają wśród swoich uczniów dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. ze względu na autyzm, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawność fizyczną) lub z opinią (np. o dysgrafii, dysleksji czy ADHD),
 • szukają efektywnych metod pracy z uczniami „mało uzdolnionymi językowo”, którzy, pomimo zaangażowania, nie robią spodziewanych postępów,
 • szukają sposobów motywowania do nauki uczniów „niechętnych”, „wycofanych”, a także wyjątkowo zdolnych,
 • są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się, jakich trudności mogą doświadczać uczniowie w percepcji, zapamiętywaniu i innych procesach poznawczych związanych z nauką języka obcego,
 • będą w stanie zdiagnozować te trudności u swoich uczniów,
 • dowiedzą się, jak niwelować te trudności,
 • poznają sposoby pracy z grupą uczniów o zróżnicowanym poziomie,
 • otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie nauczania języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • oraz materiały zawierające praktyczne wskazówki.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci, u których procesy percepcji i przetwarzania informacji są zaburzone, co skutkuje rozmaitymi trudnościami w nauce, także języków obcych.

To dzieci i młodzież z diagnozą dysleksji, dysgrafii, ADHD czy Zespołu Aspergera, których ciągle przybywa, ale także ci niezdiagnozowani „źli uczniowie”, którzy nie radzą sobie dobrze z wymaganiami nauczycieli, łatwo się dekoncentrują, mają niską samoocenę, kłopoty z samodyscypliną, brakuje im motywacji.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzują się wzmożonym poziomem lęku i obaw związanych z nauką języków obcych. Często, pomimo dużego zaangażowania nauczycieli i rodziców, którzy przeznaczają znaczne środki finansowe na dodatkowe lekcje języka, nie robią postępów w nauce, spada ich wiara we własne możliwości, narasta opór i niechęć.

Uczestnicy szkolenia poznają metody diagnozy uczniów, które pozwolą także dostrzec potencjał uczniów zdolnych. Dostarczymy praktycznych wskazówek, w jaki sposób efektywnie prowadzić lekcje języka obcego w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu, uwzględniając jednocześnie potrzeby uczniów z trudnościami, jak i uzdolnionych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Metody obserwacji i poznawania ucznia
 • Podejście polisensoryczne w nauczaniu języków obcych
 • Praca z uczniem dyslektycznym
 • Praca z uczniem z dysortografią i dysgrafią
 • Praca z uczniem z dyspraksją
 • Uczeń z ADHD i ADD a nauka języków obcych
 • Praca z uczniem z Zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Uczeń niedowidzący
 • Uczeń z niedosłuchem
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka obcego
 • Dostosowanie metod sprawdzania wiedzy
 • Przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do egzaminów (egzamin ośmioklasisty, matura)
 • Zasady prowadzenia lekcji języka obcego w zróżnicowanej grupie

Prowadzenie:

Agnieszka Sozańska – nauczyciel języka angielskiego z 26-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpracownik angielskich stowarzyszeń na rzecz autyzmu, posiada certyfikaty Teachit Special Educational Needs, National Autistic Society oraz Virginia Institute of Special Needs (USA). Specjalistka ewaluacji i rewalidacji uczniów za spektrum autyzmu.

Szkolenie jest przeznaczone i dostosowane do różnych form nauczania (szkoły publiczne, prywatne szkoły językowe, lekcje indywidualne). Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla grupy nauczycieli i modyfikacji programu pod kątem ich specyficznych potrzeb.

Obecnie szkolenia prowadzone są tylko dla zorganizowanych grup.

Szkolenie odbywa się zdalnie, za pośrednictwem platform Zoom lub Teams.

Zapisy na szkolenie

Dorota Oraczewska tel.  e-mail: