Uczenie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SZKOLENIE – UCZENIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języków obcych (uczących w szkole, na kursach lub w formie lekcji indywidualnych), którzy:

 • mają wśród swoich uczniów dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. ze względu na autyzm, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawność fizyczną) lub z opinią (np. o dysgrafii, dysleksji czy ADHD),
 • szukają efektywnych metod pracy z uczniami „mało uzdolnionymi językowo”, którzy, pomimo zaangażowania, nie robią spodziewanych postępów,
 • szukają sposobów motywowania do nauki uczniów „niechętnych”, „wycofanych”, a także wyjątkowo zdolnych,
 • są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się, jakich trudności mogą doświadczać uczniowie w percepcji, zapamiętywaniu i innych procesach poznawczych związanych z nauką języka obcego,
 • będą w stanie zdiagnozować te trudności u swoich uczniów,
 • dowiedzą się, jak niwelować te trudności,
 • poznają sposoby pracy z grupą uczniów o zróżnicowanym poziomie,
 • otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie nauczania języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • oraz materiały zawierające praktyczne wskazówki.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci, u których procesy percepcji i przetwarzania informacji są zaburzone, co skutkuje rozmaitymi trudnościami w nauce, także języków obcych.

To dzieci i młodzież z diagnozą dysleksji, dysgrafii, ADHD czy Zespołu Aspergera, których ciągle przybywa, ale także ci niezdiagnozowani „źli uczniowie”, którzy nie radzą sobie dobrze z wymaganiami nauczycieli, łatwo się dekoncentrują, mają niską samoocenę, kłopoty z samodyscypliną, brakuje im motywacji.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzują się wzmożonym poziomem lęku i obaw związanych z nauką języków obcych. Często, pomimo dużego zaangażowania nauczycieli i rodziców, którzy przeznaczają znaczne środki finansowe na dodatkowe lekcje języka, nie robią postępów w nauce, spada ich wiara we własne możliwości, narasta opór i niechęć.

Uczestnicy szkolenia poznają metody diagnozy uczniów, które pozwolą także dostrzec potencjał uczniów zdolnych. Dostarczymy praktycznych wskazówek, w jaki sposób efektywnie prowadzić lekcje języka obcego w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu, uwzględniając jednocześnie potrzeby uczniów z trudnościami, jak i uzdolnionych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Metody obserwacji i poznawania ucznia
 • Podejście polisensoryczne w nauczaniu języków obcych
 • Praca z uczniem dyslektycznym
 • Praca z uczniem z dysortografią i dysgrafią
 • Praca z uczniem z dyspraksją
 • Uczeń z ADHD i ADD a nauka języków obcych
 • Praca z uczniem z Zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Uczeń niedowidzący
 • Uczeń z niedosłuchem
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka obcego
 • Dostosowanie metod sprawdzania wiedzy
 • Przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do egzaminów (egzamin ośmioklasisty, matura)
 • Zasady prowadzenia lekcji języka obcego w zróżnicowanej grupie

Prowadzenie:

Agnieszka Sozańska – nauczyciel języka angielskiego z 26-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpracownik angielskich stowarzyszeń na rzecz autyzmu, posiada certyfikaty Teachit Special Educational Needs, National Autistic Society oraz Virginia Institute of Special Needs (USA). Specjalistka ewaluacji i rewalidacji uczniów za spektrum autyzmu.

Szkolenie jest przeznaczone i dostosowane do różnych form nauczania (szkoły publiczne, prywatne szkoły językowe, lekcje indywidualne). Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla grupy nauczycieli i modyfikacji programu pod kątem ich specyficznych potrzeb.

Szkolenie odbywa się zdalnie, za pośrednictwem platform Zoom lub Teams.

Kontakt: Dorota Oraczewska

tel. 501 035 838  e-mail  d.oraczewska@gmail.com