O nas

Fundacja AlterEdu

Fundacja AlterEdu prowadzi dwie niepubliczne placówki oświatowe – Społeczną Szkołę Podstawową “Fundacji AlterEdu”  dla klas 1-3 i klas 4-8 oraz Społeczne Liceum nr 7 im. Bronisława Geremka. Są to szkoły otwarte na potrzeby uczniów, w których każde dziecko traktowane jest indywidualnie. Nasze credo to  „KAŻDY UCZEŃ ODNOSI SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI”.

Wśród naszych uczniów spora grupa to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – są to uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia); z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD); z niepełnosprawnością intelektualną; cierpiący na fobię szkolną, depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, itp.

Pracujemy nad edukacją społeczną tych dzieci prowadząc ich edukację wspólnie z dziećmi neurotypowymi. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także bazując na współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami specjalizującymi się w pracy w tej dziedzinie, zespół pedagogów i psychologów pracujących w naszych placówkach opracował projekt, mający na celu ustrukturyzowanie procedury przyjmowania i prowadzenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ogólnodostępnych placówkach oświatowych. Projekt ten ma na celu umożliwienie skuteczniejszej i bardziej zindywidualizowanej opieki edukacyjnej i psychologicznej dla tych dzieci.

Prowadzimy także szkolenia dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera (ZA). Koncentrujemy się w nich na zagadnieniu funkcjonowania ucznia z ZA w klasie i szkole, starając się dostarczyć nauczycielom praktycznych porad i wskazówek, jak skutecznie uczyć dzieci z ZA. Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem i mamy nadzieję, że przygotowane materiały ułatwią i usprawnią pracę nauczycieli i pomogą dzieciom szybciej odnaleźć się w nowej sytuacji szkolnej.

Jednym z naszych celów jest to, aby dobra praktyka i nowoczesne metody stosowane w edukacji i integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci z Zespołem Aspergera, stały się w polskich szkołach normą.